Home Legislație Analiză. Ce aduce nou de fapt REGULAMENTUL (UE) 1054 din 15 iulie...

Analiză. Ce aduce nou de fapt REGULAMENTUL (UE) 1054 din 15 iulie 2020

861
0

Regulamentul 1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor, a apărut în plină pandemie de COVID 19 și puțini au fost cei care i-au acordat maximă atenție. Este un regulament care aduce foarte multe modificări atât pentru transportatori cât și pentru șoferi, este primul act oficial care inaugurează dacă putem spune așa, câteva lucruri care s-au decis în cadrul Pachetului de Mobilitate 1. 

Regulamentul 1054/2020 reprezintă un document de 16 pagini A4 iar în cele ce urmează vom analiza punctual modificările pe care acesta le aduce în prim plan, care sunt cu adevărat importante pentru șoferi sau pentru transportatori. Este foarte important să înțelegem faptul că acest regulament se aplică tuturor țărilor membre UE, tuturor șoferilor care transportă marfă în interiorul Uniunii Europene sub o formă sau alta. Haideți să începem. Modificările au fost evidențiate prin îngroșarea textului și țin să precizez că am abordat DOAR modificările ce ar putea interesa șoferii sau angajatorii în mod direct. 

Articolul 2 – Reg. 561/2006

(1) Prezentul regulament se aplică transportului rutier:

(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone sau

(aa) de mărfuri în cadrul operațiunilor de transport internațional sau în cadrul operațiunilor de cabotaj cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, de la 1 iulie 2026; sau”

(b) de călători cu vehicule care sunt construite sau amenajate în mod permanent pentru a putea asigura transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul, şi care sunt destinate acestui scop.

O modificare foarte importantă în ceea ce privește transportul internațional de marfă care se efectuează cu dube și camionete cu M.M.A. mai mare de 2.5 T. Cu alte cuvinte, de la 1 iulie 2026 VIN TAHOGRAFELE PE DUBIȚE. Mai sunt 5 ani până atunci.

Articolul 7 – Reg. 561/2006

După o perioadă de patru ore şi jumătate de condus, conducătorul trebuie să facă o pauză neîntreruptă de cel puţin patruzeci şi cinci de minute, exceptând cazul în care îşi începe o perioadă de repaus.

Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză de cel puţin cincisprezece minute urmată de o pauză de cel puţin treizeci de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere astfel încât să respecte dispoziţiile primului paragraf.

Un conducător auto care face parte dintr-un echipaj poate să ia o pauză de 45 de minute la bordul unui vehicul condus de un alt conducător auto, cu condiția ca persoana care face pauză să nu fie implicată în asistarea celei care conduce vehiculul.

Iată, dacă înainte existau fel de fel de polemici privind cum anume se face pauza de 45 de minute atunci când se conduce în echipaj, prin intermediul acestei adăugiri nu cred că mai există vreun dubiu pentru nimeni. Nu ajuți la condus, poți să intri liniștit la pauză. 

Articolul 8 – Reg. 561

(1) Conducătorul respectă perioadele de repaus zilnic şi săptămânal.

(2) Pe parcursul fiecărei perioade de douăzeci şi patru de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal, conducătorul trebuie să efectueze o nouă perioadă de repaus zilnic.

În cazul în care perioada de repaus zilnic care intră în această perioadă de douăzeci şi patru de ore este de cel puţin nouă ore, dar mai puţin de unsprezece ore, perioada respectivă de repaus zilnic este considerată perioadă de repaus zilnic redusă.

(3) O perioadă de repaus zilnic se poate prelungi pentru a deveni perioadă de repaus săptămânal normală sau perioadă de repaus săptămânal redusă.

(4) Un conducător nu poate efectua mai mult de trei perioade de repaus zilnic reduse între două perioade de repaus săptămânal.

(5) Prin derogare de la alineatul (2), atunci când vehiculul este condus de un echipaj, un conducător trebuie să fi efectuat o nouă perioadă de repaus zilnic de cel puţin nouă ore pe parcursul celor treizeci de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal.

(6) În oricare două săptămâni consecutive, un conducător auto trebuie să efectueze cel puțin:

(a) două perioade de repaus săptămânal normale; sau

(b) o perioadă de repaus săptămânal normală și o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puțin 24 de ore.

O perioadă de repaus săptămânal începe nu mai târziu de sfârșitul a șase perioade de 24 de ore de la încheierea perioadei de repaus săptămânal precedente.

Prin derogare de la primul paragraf, un conducător auto care efectuează operațiuni de transport internațional de mărfuri poate, în afara statului membru de stabilire, să efectueze două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive, cu condiția ca, în oricare patru săptămâni consecutive, acel conducător auto să efectueze cel puțin patru perioade de repaus săptămânal dintre care cel puțin două perioade de repaus săptămânal să fie perioade de repaus săptămânal normale.

În sensul prezentului alineat, se consideră că un conducător auto efectuează operațiuni de transport internațional în cazul în care conducătorul auto începe cele două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive în afara statului membru de stabilire al angajatorului și a țării în care se află locul de reședință al conducătorului auto.”;

(6b) Orice reducere a perioadei de repaus săptămânal se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfârșitul celei de-a treia săptămâni care urmează săptămânii în cauză.

În cazul în care au fost efectuate consecutiv două perioade de repaus săptămânal reduse în conformitate cu alineatul (6) al treilea paragraf, următoarea perioadă de repaus săptămânal este precedată de o perioadă de repaus luată drept compensație pentru cele două perioade de repaus săptămânal reduse.”;

(7) Orice perioadă de repaus luată în compensaţie pentru reducerea unei perioade de repaus săptămânal trebuie alipită unei alte perioade de repaus de cel puţin nouă ore.

(8) Perioadele de repaus săptămânal normale și orice perioadă de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare nu pot fi efectuate la bordul unui vehicul. Ele se efectuează într-un spațiu de cazare corespunzător și adaptat atât pentru bărbați, cât și pentru femei, cu spații de dormit și instalații sanitare adecvate. Eventualele costuri de cazare în exteriorul vehiculului sunt suportate de către angajator.

(8a) Întreprinderile de transport organizează activitatea conducătorilor auto în așa fel încât aceștia să poată în fiecare perioadă de patru săptămâni consecutive să se întoarcă la centrul operațional al angajatorului unde se află locul normal de staționare al conducătorului auto și unde începe perioada de repaus săptămânal a conducătorului auto, în statul membru de stabilire al angajatorului, sau să se întoarcă la locul de reședință al conducătorului auto, pentru a petrece cel puțin o perioadă de repaus săptămânal normală sau o perioadă de repaus săptămânal de peste 45 de ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse.

Cu toate acestea, în cazul în care conducătorul auto a efectuat două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive în conformitate cu alineatul (6), întreprinderea de transport organizează activitatea conducătorului auto în așa fel încât acesta să poată să se întoarcă înainte de începutul perioadei de repaus săptămânal normale de peste 45 de ore luată în compensație.

Întreprinderea de transport documentează modul în care își îndeplinește această obligație și păstrează documentația la sediu pentru a o prezenta la cererea autorităților de control.

(9) O perioadă de repaus săptămânal care începe pe parcursul unei săptămâni şi se continuă în săptămâna următoare poate fi alipită oricăreia dintre

(10) Până la 21 august 2022, Comisia evaluează dacă pot fi adoptate norme mai adecvate pentru conducătorii auto care prestează servicii ocazionale de transport de persoane, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, și prezintă un raport Parlamentului și Consiliului.

Articolul 8a – Reg. 1054/2020

(1) Comisia se asigură că informațiile privind spațiile de parcare sigure și securizate sunt ușor accesibile conducătorilor auto care efectuează operațiuni de transport rutier de mărfuri și de persoane. Comisia publică o listă a tuturor spațiilor de parcare care au fost certificate, pentru a le asigura conducătorilor auto următoarele condiții adecvate:

— detectare și prevenire a accesului neautorizat;

— iluminat și vizibilitate;

— puncte de contact și proceduri pentru situații de urgență;

— instalații sanitare adecvate atât pentru bărbați, cât și pentru femei;

— posibilități de achiziționare a alimentelor și băuturilor;

— conexiuni care permit comunicarea;

— sursă de alimentare (electrică).

Lista acestor spații de parcare se pune la dispoziție pe un site web oficial unic, actualizat periodic.

(2) Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23a pentru a stabili standarde care să ofere detalii suplimentare referitoare la nivelul serviciilor și nivelul de securitate în ceea ce privește condițiile enumerate la alineatul (1) și referitoare la procedurile de certificare a spațiilor de parcare.

(3) Toate spațiile de parcare care au fost certificate pot să indice că sunt certificate în conformitate cu standardele și procedurile Uniunii.

În conformitate cu articolul 39 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*), statele membre încurajează crearea de spații de parcare pentru utilizatorii de vehicule comerciale.

(4) Până la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind disponibilitatea locurilor de repaus adecvate pentru conducătorii auto și a spațiilor de parcare securizate, precum și cu privire la amenajarea unor spații de parcare sigure și securizate certificate în conformitate cu actele delegate menționate la alineatul (2). Acest raport poate cuprinde o listă de măsuri pentru sporirea numărului și a calității spațiilor de parcare sigure și securizate.

Articolul 8 alineatul 6 permite așadar acum șoferilor care efectuează transport internațional de marfă, să efectueze 2 repausuri săptămânale reduse consecutive, cu condiția ca în oricare 4 săptămâni consecutive să efectueze 2 repausuri săptămânale normale. Dacă cele două repausuri reduse sunt luate consecutiv, șoferul este obligat ca după ce efectuează cea de-a treia perioadă de repaus săptămânal, să intre într-un repaus de compensație, luat în bloc, pentru cele două perioade de repaus săptămânal reduse. 

Alineatul 8 ne spune că repausurile săptămânale normale și repausurile ce cuprind recuperări care depășesc 45 de ore în total,  nu se pot efectua la bordul vehiculului, și că angajatorul trebuie să cazeze șoferul la hotel, pe cheltuiala firmei evident. 

A fost introdus și alineatul 8a prin intermediul căruia, compania trebuie să aducă șoferul la bază (sau la reședința acestuia) o dată la maxim 4 săptămâni consecutive, unde să efectueze o perioadă de repaus săptămânal normal, ori o perioadă de repaus săptămânal normal + compensațiile pentru repausurile săptămânale reduse. 

Articoul 8a  prin tradus complet prin intermediul regulamentului 1054/2020  reglementează spațiile de parcare declarate drept sigure pentru șoferi. 

Articolul 9 – Reg. 561/2006

(1) Prin derogare de la articolul 8, atunci când un conducător auto însoțește un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul și efectuează în același timp o perioadă de repaus zilnic normală sau o perioadă de repaus săptămânal redusă, această perioadă poate fi întreruptă cel mult de două ori de alte activități a căror durată totală nu depășește o oră. Pe parcursul acestei perioade de repaus zilnic normale sau perioade de repaus săptămânal reduse, conducătorul auto are acces la o cabină de dormit sau la o cușetă aflată la dispoziția sa.

În ceea ce privește perioadele de repaus săptămânal normale, derogarea respectivă se aplică deplasărilor cu feribotul sau cu trenul numai în cazul în care:

(a) durata programată a deplasării este de minimum opt ore; și

(b) conducătorul auto care acces la o cabină de dormit pe feribot sau în tren.”;

(2) Perioada de timp necesară conducătorului auto pentru a se deplasa la locul de îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când vehiculul nu se află nici la locul de reședință al conducătorului auto, nici la centrul operațional al angajatorului unde se află locul normal de staționare al conducătorului auto, nu se consideră repaus sau pauză, cu excepția cazului în care conducătorul auto se află pe un feribot sau în tren și are acces la o cabină de dormit sau la o cușetă.

(3) Perioada de timp necesară conducătorului ce conduce un vehicul care nu intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament pentru a se deplasa la locul de îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află nici la locul de reşedinţă al conducătorului, nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al conducătorului, se consideră altă muncă.

Apare în articolul 9 posibilitatea de a întrerupe și repausul săptămânal redus în cazul în care este necesar tranzitul cu feribotul sau trenul. Condiția este destul de simplă și anume durata deplasării cu feribotul sau trenul să fie de minim 8 ore, timp în care conducătorul auto să aibă acces la o cabină de dormit. În vechiul articolul 9 din regulamentul 561 nu avem această  derogare pentru repausului săptămânal redus. 

Articolul 9a – Reg. 1054/2020

Până la 31 decembrie 2025, Comisia elaborează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a utilizării sistemelor de conducere autonomă în statele membre. Respectivul raport se axează în mod special pe impactul potențial al acestor sisteme asupra normelor privind duratele de conducere și perioadele de repaus. Raportul este însoțit, după caz, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

Deși mulți dintre noi nu prea luăm în serios vehiculele  autonome, cu atât mai puțin camioanele autonome care pot deveni un adevărat pericol public în cazul în care sunt scăpate de sub control, iată că peste câțiva ani respectiv în 2025, e posibil să avem camioane autonome printre noi, e posibil ca acest regulament să se modifice în funcție de existența pe drumurile europene a vehiculelor de transport marfă capabile să ajungă singure din A în B. 

Articolul 10 – Reg. 561

(1) Se interzice întreprinderilor de transport să remunereze conducătorii auto salariați sau care sunt puși la dispoziția lor în funcție de distanța parcursă, de rapiditatea livrării și/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranța rutieră și/sau să încurajeze încălcarea prezentului regulament.”

(2) Întreprinderile de transport organizează activitatea conducătorilor menţionaţi la alineatul (1) astfel încât aceștia să se conformeze Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi capitolului II din prezentul regulament. Întreprinderile de transport dau instrucţiuni corespunzătoare conducătorilor şi efectuează controale periodice pentru a se asigura de respectarea Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi a capitolului II din prezentul regulament.

(3) O întreprindere de transport este ţinută responsabilă de încălcările comise de către conducătorii întreprinderii, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei ţări terţe.

Fără a duce atingere dreptului statelor membre de a face întreprinderile de transport responsabile în totalitate, statele membre pot să asocieze această răspundere cu nerespectarea de către întreprinderi a alineatelor (1) şi (2). Statele membre pot lua în considerare orice dovadă care stabileşte că întreprinderea de transport nu poate fi în mod rezonabil ţinută responsabilă de încălcarea comisă.

(4) Întreprinderile, exportatorii, expeditorii, operatorii din turism, furnizorii principali de transport, subcontractanţii şi agenţii care utilizează conducători auto se asigură ca orarele de transport convenite prin contract să fie conforme cu prezentul regulament.

(5) (a) Orice întreprindere de transport care foloseşte vehicule prevăzute cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 şi care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament:

(i) se asigură ca toate informaţiile să fie periodic descărcate prin unitatea de la bord şi cardul conducătorului astfel cum a solicitat statul membru şi ca informaţiile relevante să fie descărcate mai frecvent astfel încât toate activităţile efectuate de sau pentru această întreprindere să fie descărcate;

(ii) se asigură ca toate informaţiile descărcate prin unitatea de la bord şi cardul conducătorului să fie păstrate cel puţin douăsprezece luni după înregistrare şi ca în cazul în care un agent de control le-ar solicita, aceste informaţii să poată fi consultate, direct sau la distanţă, în localurile întreprinderii.

(b) În sensul prezentului alineat, termenul „descărcate” se interpretează în conformitate cu definiţia de la capitolul I litera (s) de la anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(c) Frecvenţa maximă cu care se descarcă informaţiile relevante în conformitate cu litera

(a) (i) se stabileşte de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 10 se modifică foarte puțin la alineatul 1, respectiv este introdusă sintagma  „rapiditatea livrării”. Era într-adevăr o scăpare destul de importantă, o sintagmă care nu se regăsea pe lista de lucruri interzise prin articolul 10. Există foarte multe firme de transport care încalcă acest articol și împing de la spate șoferii să încalce anumite reguli, permițându-le niște bonusuri în funcție de rapiditatea cu care duc la final o anumită cursă. 

Articolul 12 – Reg. 561/2006

Pentru a da posibilitatea vehiculului să ajungă la un loc de oprire corespunzător, conducătorul auto poate deroga de la articolele 6-9 în măsura necesară pentru a se garanta siguranţa persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii acestuia, cu condiţia de a nu se periclita prin aceasta siguranţa rutieră. Conducătorul auto trebuie să indice manual natura şi cauza derogării în foaia de înregistrare sau pe un imprimat scos din aparatul de înregistrare sau în registrul său de sarcini, până la sosirea la locul de oprire corespunzător. 

De asemenea, în circumstanțe excepționale, conducătorul auto poate deroga de la articolul 6 alineatele (1) și (2) și de la articolul 8 alineatul (2) prin depășirea duratei de conducere zilnice și săptămânale cu până la o oră pentru a ajunge la centrul operațional al angajatorului sau la locul de reședință al conducătorului auto în vederea efectuării perioadei de repaus săptămânal, cu condiția de a nu se periclita prin aceasta siguranța rutieră.

În aceleași condiții, conducătorul auto poate depăși durata de conducere zilnică și săptămânală cu până la două ore, cu condiția să facă o pauză neîntreruptă de 30 de minute imediat înainte de timpul de conducere suplimentar necesar pentru a ajunge la centrul operațional al angajatorului sau la locul de reședință al conducătorului auto în vederea efectuării perioadei de repaus săptămânal normale.

Conducătorul auto indică manual cauza derogării în foaia de înregistrare sau pe un document imprimat scos din aparatul de înregistrare sau în registrul de sarcini, cel târziu la sosirea la destinație sau la locul de oprire corespunzător.

Orice perioadă de prelungire se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc cu orice perioadă de repaus, înainte de sfârșitul celei de a treia săptămâni care urmează săptămânii în cauză.

La articolul 12, Regulamentul 1054/2020  vine cu niște completări menite să ajute șoferul în cazul în care acesta se află în drum spre centrul operațional al angajatorului sau spre reședință și rămâne fără perioadă zilnică de conducere. Astfel, în cazul în care șoferul rămâne fără perioadă zilnică de conducere,  acesta trebuie să efectueze o pauză de 30 de minute neîntreruptă odată ajuns la finalul orelor de conducere, după care mai poate conduce încă două ore suplimentare. 

Articolul 13 – Reg. 561/2006

(1)  Cu condiţia ca acest lucru să nu aducă atingere obiectivelor prevăzute la articolul 1, fiecare stat membru poate acorda derogări de la articolele 5-9 şi să supună aceste derogări unor condiţii speciale pe propriul teritoriu sau, cu acordul statului interesat, pe teritoriul unui alt stat membru, aplicabile transporturilor efectuate cu următoarele vehicule:

(a) vehicule aparţinând autorităţilor publice sau închiriate de a acestea fără conducător pentru efectuarea de transporturi rutiere care nu concurează cu întreprinderile de transport particulare;

(b) vehicule utilizate sau închiriate fără conducător de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau crescătorii, pentru transportul de mărfuri în cadrul activităţii profesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii;

(c) tractoare agricole sau forestiere utilizate pentru activităţi agricole sau forestiere, pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii care este proprietara vehiculului, care îl închiriază sau îl ia în leasing;

(d) vehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă admisibilă nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate:

– de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiţi la articolul 2 punctul (13) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului1 pentru livrarea loturilor în cadrul serviciului universal sau

– pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al maşinilor care sunt destinate conducătorului auto în exercitarea profesiei sale. Aceste vehicule nu trebuie să fie utilizate decât pe o rază de 50 km de la sediul întreprinderii şi cu condiţia ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului;

(e) vehicule care circulă exclusiv pe insule sau în regiuni izolate de restul teritoriului național, a căror suprafață nu depășește 2 300 de kilometri pătrați, care nu sunt conectate cu restul teritoriului național printr-un pod, vad sau tunel deschis circulației autovehiculelor și care nu se învecinează cu alt stat membru;

(f) vehicule utilizate pentru transportul de mărfuri pe o rază de 50 km de la sediul întreprinderii, propulsate de gaze naturale, gaze lichefiate sau de electricitate, a căror masă maximă autorizată, inclusiv greutatea remorcilor sau a semiremorcilor, nu depăşeşte 7,5 tone;

(g) vehicule utilizate pentru cursurile de şcoală auto şi examenele de conducere în vederea obţinerii unui permis de conducere sau a unui certificat profesional, cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate pentru transportul de mărfuri sau de călători în scopuri comerciale;

(h) vehicule utilizate de serviciile de canalizare, protecţie împotriva inundaţiilor, apă, gaze şi electricitate, de serviciile de întreţinere şi control al drumurilor principale, colectare şi depozitare a deşeurilor menajere, de serviciile de telegraf şi telefon, pentru transmisiuni de radio şi televiziune şi pentru detectarea emiţătorilor sau a receptorilor de radio sau televiziune;

(i) vehicule care au 10-17 locuri destinate exclusiv transportului de călători în scopuri necomerciale;

(j) vehicule pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distracţii;

(k) vehicule de proiect mobil special echipate, destinate în primul rând să fie utilizate în scopuri didactice atunci când staţionează;

(l) vehicule utilizate pentru colectarea laptelui de la ferme şi pentru returnarea la ferme a bidoanelor de lapte sau a produselor lactate destinate hrănirii animalelor;

(m) vehicule specializate pentru transportul de bani şi/sau de obiecte de valoare;

(n) vehicule utilizate pentru transportul de deşeuri de origine animală sau carcase care nu sunt destinate consumului uman;

(o) vehicule utilizate exclusiv pe uscat în instalaţii de platforme precum porturile, porturile intermodale de transbordare şi terminalele feroviare;

(p) vehicule utilizate pentru transportul de animale vii de la ferme la pieţele locale şi viceversa sau de la pieţe la abatoarele locale pe o rază de cel mult 50 km.

(q) vehicule sau combinații de vehicule care transportă utilaje de construcții pentru o întreprindere de construcții pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, cu condiția ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului;

(r) vehicule utilizate pentru livrarea de beton gata de utilizare.

Derogări de la articolele 5, 6, 7, 8 și 9  pentru noi categorii de vehicule precum betonierele (vehicule utilizate pentru livrarea de beton gata de utilizare), macaralele  sau pompele de beton (vehicule sau combinații de vehicule care transportă utilaje de construcții pentru o întreprindere de construcții pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii, cu condiția ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului).

 

Limitările sunt o problemă pentru oamenii lipsiți de imaginație

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here